Geometrický plán

Co je geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Je přílohou nebo součástí právní listiny, podle které se má zapsat změna do katastru nemovitostí.

Kdy potřebujete geometrický plán?

Nejčastější důvody pro vyhotovení geometrického plánu jsou tyto:

  • rozdělení pozemku (jen část pozemku se má převést)
  • vyznačení budovy nebo vodního díla do katastru (rozestavěné či nové budovy, přístavby)
  • vyznačení pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem (v pozemkovém katastru)
  • vyznačení vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Pokud se změna vlastnictví nebo jiného práva (např. věcného břemene) týká celého pozemku, geometrický plán se nevyhotovuje.

Úplný seznam druhů geometrických plánů stanoví katastrální vyhláška číslo 126/2007 Sb. v § 73 .

Jak geometrický plán vypadá?

Každý geometrický plán musí obsahovat:

  • grafické znázornění parcel před změnou a po změně
  • výkaz výměr parcel před změnou a po změně včetně vyznačení vlastnických vztahů
  • výkaz údajů o bonitách parcel v novém stavu
  • seznam souřadnic
  • popisové pole

Geometrický plán může vyhotovit pouze zeměměřická firma k tomu oprávněná podle zeměměřického zákona číslo 200/1994 Sb., jeho správnost musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a číslování parcel musí být potvrzeno katastrálním úřadem (v popisovém poli musí být 2 kulatá razítka se státním znakem).

Geometrický plán nemá nijak časově omezenou platnost. Podmínkou pro jeho použitelnost k zápisu do katastru nemovitostí je pouze soulad dosavadního stavu se stavem evidovaným v katastru.

Příklad geometrického plánu pro vyznačení budovy

Jak se geometrický plán vyhotovuje?

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě zeměměřické činnosti v terénu. Protože výsledky nových měření musí být vyjádřeny v souřadnicích státního souřadnicového systému S-JTSK, musí se měření nejprve připojit buď měřením na družice geodetickou aparaturou GPS, nebo na pevné geodetické body pozemním měřením tzv. totální stanicí (přesným geodetickým přístrojem s jemnou mechanikou, kvalitní optikou, výkonným laserem a moderní elektronikou).

Měření totální stanicíNásleduje zaměření pevných podrobných bodů, které jsou již zakresleny v katastrální mapě a nakonec se zaměří lomové body změny (rohy budovy, lomové body nové hranice, hranice věcného břemene a pod.). Nové měření musí být vykonáno se střední souřadnicovou chybou + 0,14m. Navazuje-li nová hranice na dosavadní hranici, je v některých případech potřebná spolupráce vlastníka sousedního pozemku, má-li být v katastru nemovitostí nová hranice evidována s přesností nového měření. Navazuje-li změna na hranice v terénu neznatelné, je nezbytné vytyčení těchto hranic v terénu a pozvání všech dotčených vlastníků k projednání.

Nové hranice pozemků se stabilizují trvalým způsobem, nejčastěji plastovým mezníkem dodaným a instalovaným zeměměřičem.

Plastový mezníkGeometrický plán se musí vyhotovit v digitální podobě v precizně stanovené formě a předat katastrálnímu úřadu ke kontrole. Současně se vytiskne plán v papírové podobě, na které je vyznačeno jak ověření zeměměřickým inženýrem, tak potvrzení katastrálního úřadu. Objednateli se předá potřebný počet stejnopisů podle druhu následného řízení.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území, parcelní číslo pozemku a druh zaměřované změny, v případě rozdělení pozemku podrobnější údaje o záměru objednatele. Údaje o pozemku či stavbě lze najít na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.

V případě rozdělení pozemku je vhodné obstarat před vyhotovením geometrického plánu souhlas místně příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku (měl by požádat dosavadní vlastník a přiložit obyčejnou kopii katastrální mapy, ve které barevně vyznačí zamýšlené rozdělení). Souhlas stavebního úřadu je nezbytné přiložit k návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Jeho obstaráním před vyhotovením geometrického plánu se vyhnete případným dalším výdajům na přepracování geometrického plánu.

Můžete zhotoviteli poskytnout kopii katastrální mapy, výpis z listu vlastnictví, starší geometrické plány apod., není to však nezbytné, protože všechny tyto podklady si zhotovitel může obstarat na katastrálním úřadě.

Jak dlouho trvá vypracování geometrického plánu?

Do celkové doby potřebné pro vyhotovení geometrického plánu je třeba započítat obstarání podkladů z katastrálního úřadu (2 až 3 dny), zaměření v terénu podle provozních možností firmy (asi během 1 týdne), v případě vytyčování hranic se musí písemně na dodejku pozvat dotčení vlastníci  (14 dní), kontrola a potvrzení plánu katastrálním úřadem (10 dní). Celková doba vyhotovení jednoduchého geometrického plánu je tedy asi 2 až 3 týdny, plánu s vytyčením a složitějších případů asi 4 týdny. Geometrické plány na rozestavěnou budovu se vyhotovují přednostně (včetně činnosti katastrálních úřadů) a bývají hotové do 10 dní.

Cena geometrického plánu

Geometrický plán pro rozdělení pozemku od 3 800 Kč
Geometrický plán pro vyznačení budovy od 3 500 Kč
Geometrický plán pro vyznačení pozemku ze zjednodušené evidence       5 500 Kč
Geometrický plán pro vyznačení vytyčené nebo upřesněné hranice od 4 900 Kč
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene od 2 800 Kč
Stabilizace lomových bodů plastovým mezníkem 150 Kč
Stabilizace lomových bodů železnou trubkou nebo měřickým hřebem 80 Kč

Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na výměře změny, typu katastrální mapy, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému, členitosti a přístupnosti terénu.

Ceny jsou bez DPH a jsou konečné, neboť firma není plátcem DPH.  

Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz