Podklad pro projekt

Co je podklad pro projekt?

Podkladem pro projekt se rozumí polohopisný (zpravidla i výškopisný) plán vzniklý na podkladě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu (hranice pozemků, budovy včetně úrovně 1. nadzemního podlaží, ploty, vedení elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu, telefonu a pod., komunikace, stromy) zpravidla doplněný o zákres hranic podle katastrální mapy.

Jak poklad pro projekt vypadá?

Podklad pro projekt se vyhotovuje v digitální podobě s obsahem podle požadavků projektanta. Předává se digitálně v některém z běžných formátů (DGN, DWG, DXF) podle dohody s projektantem. Souběžně se předává podklad pro projekt také v papírové podobě, včetně jednoduché technické zprávy.

Podklad pro projektPodklad pro projekt

 

Jak se podklad pro projekt vyhotovuje?

Měření se musí nejprve připojit do státního souřadnicového systému S-JTSK buď měřením na družice geodetickou aparaturou GPS, nebo na pevné geodetické body pozemním měřením tzv. totální stanicí (přesným geodetickým přístrojem s jemnou mechanikou, kvalitní optikou, výkonným laserem a moderní elektronikou).  Výškově se měření připojí buď z pevných výškových značek, nebo měřením geodetickou aparaturou GPS.

Měření aparaturou GPS

Poté se zaměří všechny potřebné podrobné body totální stanicí a to současně polohově i výškově. Zpracování v kanceláři je digitální na počítači v grafickém programu a je rozmanité podle požadavků projektanta (někdy se vyhotovuje vrstevnicový plán, jindy jsou na plánu pouze uvedeny výšky bodů).

Jaké podklady je třeba dodat?

Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území, parcelní číslo pozemku a požadavky projektanta. Údaje o pozemku lze najít na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.

Jak dlouho trvá vypracování podkladu pro projekt?

Do celkové doby potřebné pro vyhotovení podkladu pro projekt je třeba započítat obstarání podkladů z katastrálního úřadu (2 až 3 dny), zaměření v terénu podle provozních možností firmy (asi během 1 týdne) a zpracování podkladu podle požadavků projektanta (1 den). Celková doba vyhotovení podkladu pro projekt je tedy asi 10 dní.

Cena pokladu pro projekt

Cena podkladu pro projekt rodinného domku je od 2 400 Kč.

Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na výměře, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému, členitosti a přístupnosti terénu, požadavcích projektanta, typu katastrální mapy.

Ceny jsou bez DPH a jsou konečné, neboť firma není plátcem DPH.

Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz