Zaměření a vytyčení hranice pozemku

Co je zaměření hranice pozemku?

Zaměřením hranice pozemku se rozumí geodetické určení polohy nové hranice pozemku v terénu a její zobrazení v katastrální mapě.  Pro zobrazení nové hranice nebo upřesnění stávající hranice vlastníky je třeba vyhotovit geometrický plán.

Co je vytyčení hranice pozemku?

Vytyčením hranice pozemku se rozumí zeměměřický technický úkon, při kterém je v terénu vyznačena hranice pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Přesnost vytyčené hranice je limitována přesností podkladů z katastru a je velmi rozdílná. Pokud jsou v příslušné lokalitě k dispozici přímo měřená data, budou podrobné lomové body hranice pozemku vytyčeny se střední souřadnicovou chybou + 0,14 m. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2 880 (případně mapa digitalizovaná z této grafické mapy). Střední souřadnicová chyba vytyčených bodů je v tomto případě + 1,0 m.

Vytyčení hranice pozemku je pouze technický úkon, který nic nemění na právních vztazích k nemovitostem. Geodet musí pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a předat jim dokumentaci o vytyčení (vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení). Vlastníci mohou, ale také nemusí výsledek vytyčení respektovat. Vlastníci mohou průběh hranice pozemku (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesnit. Pokud si vlastníci přejí, aby průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku byl s přesností + 0,14 m evidován v katastru nemovitostí, musí být vyhotoven geometrický plán a podepsáno souhlasné prohlášení všemi vlastníky dotčených pozemků.

Kdy je vhodné vytyčovat hranice pozemku?

Vytyčovat hranice pozemku doporučujeme v těchto případech:

  • pozemek s neznatelnými hranicemi je třeba oplotit, zasadit stromy a keře, apod.
  • před převodem pozemku s neznatelnými hranicemi
  • před projektováním stavby na pozemku s neznatelnými hranicemi
  • v případě sporné hranice jen po dohodě se sousedem, že výsledek vytyčení nezávislým odboníkem budou  obě strany respektovat. V ostatních sporných případech je možno buď objednat znalecký posudek, nebo se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví.

Je třeba poskytnout podklady pro vytyčení?

Pro vytyčení není třeba poskytovat žádné podklady, geodet je povinnen si obstarat nejkvalitnější podklady pro vytyčení v dokumentaci katastrálního úřadu.

Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území, parcelní číslo pozemku a přesně vyjádřenou hranici, kterou máme vytyčit. Údaje o pozemku či stavbě lze najít na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.

Jak se hranice pozemku vytyčuje?

Postup vytyčení je velmi rozmanitý podle toho, jaké podklady z katastru nemovitostí jsou k dispozici. Zpravidla je nutné přípravné zaměření skutečného stavu v terénu. Pak vytyčovatel porovná výsledky přípravného zaměření s podklady z katastru nemovitostí a početními postupy připraví vytyčovací prvky. Podle nich pak v terénu proběhne samotné vytyčení hranice pozemku.

Vytyčená hranice musí být kontrolně zaměřená ve státním souřadnicovém systému S-JTSK postupem popsaným v oddíle geometrický plán.

O vytyčení musí být vyhotovena dokumetace sestávající z vytyčovacího náčrtu a protokolu o vytyčení.

Příklad dokumentace o vytyčení hranice

Příklad dokumentace o vytyčení hranice
Geodet musí prokazatelně pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a ústně s nimi výsledek vytyčení projednat. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele. Vytyčená hranice může být vlastníky pozemků (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesněna. Vytyčovatel předá objednateli originál dokumetace o vytčení, vlastníkům sousedních pozemků a katastrálnímu úřadu předá kopii dokumntace o vytyčení.

Výsledné lomové body hranice jsou trvalým způsobem  stabilizovány (plastovým mezníkem, železnou trubkou, železnou značkou ve zpevněném povrchu).

Jak dlouho trvá vytyčení hranice pozemku?

Do celkové doby potřebné pro vytyčení hranice pozemku je třeba započítat obstarání podkladů z katastrálního úřadu (2 až 3 dny), přípravné zaměření v terénu podle provozních možností firmy (asi během 1 týdne), písemné pozvání dotčených vlastníků na dodejku (14 dní), vytyčení hranice a ústní projednání, dokončení dokumentace. Celková doba vytyčení hranice pozemku je tedy asi 4 týdny.

Cena vytyčení hranice pozemku

Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na členitosti, přístupnosti a průhlednosti terénu, typu katastrální mapy, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému.

Ceny jsou bez DPH a jsou konečné, neboť firma není plátcem DPH.

Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz