Zaměření a vytyčení stavby

Co je zaměření stavby?

Zaměřením stavby se rozumí geodetické určení polohy nové budovy v terénu a její zobrazení do katastrální mapy. Pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí je nutno vyhotovit geometrický plán, který současně slouží jako jeden z dokladů pro kolaudaci.

Co je vytyčení stavby?

Vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu tak, aby stavbaři mohli stavbu správně polohově a výškově umístit. Podle stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. je oprávněn vytyčovat stavbu (bez výjimky, tedy např. i přístavby budovy) pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Kdy potřebujete vytyčovat stavbu?

Stavbu nové budovy je třeba přesně vytyčit před zahájením zakládání stavby, zpravidla je vhodné předtím terén upravit.

V případě malých budov a přístaveb je vhodné potřebnost vytyčení od úředně oprávněného zeměměřického inženýra konzultovat s konkrétním referentem na příslušném stavebním ůřadě.

Jaké podklady je nutno dodat?

Pro vytyčení budovy je třeba dodat schválený projekt a to celkovou situaci s okótováním budovy vůči hranicím pozemku a situaci 1. nadzemního podlaží (stačí obyčejné kopie). Vhodné je posklytnutí projektu v digitální podobě ve vhodném běžném formátu (např. DGN, DWG, DXF).

Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území a parcelní číslo pozemku.

Jak se vytyčuje stavba budovy?

Zpravidla je celkové umístění budovy v projektu vyjádřeno kótami vůči hranicím pozemku. Pokud nejsou hranice pozemku v terénu znatelné, doporučujeme nejprve vytyčit hranice pozemku dle katastrální vyhlášky tj. za účasti vlastníků sousedních pozemků. Tím se předejde případným sporům.

Od hranic pozemku se vytyčí tzv. prostorová poloha objektu čili poloha 2 významných rohů budovy s přesností vyplývající z přesnosti dokumentování hranic pozemku. Pokud jsou v projektu dané souřadnice rohů budovy, vytyčí se prostorová poloha podle nich.

Následuje podrobné vytyčení všech rohů budovy s přesností potřebnou pro výstavbu čili relativní střední souřadnicovou chybou + 0,01 m. Body jsou stabilizovány zpravidla železnou značkou a jsou doplněny zajišťovacími body mimo stavbu.

V blízkosti stavby jsou zřízeny 2 až 3 hlavní výškové body a určena jejich výška ve výškovém systému stejném, jako je použit v projektu (zpravidla Balt po vyrovnání).

Na podkladě vytyčení geodeta pak stavební dozor či stavební mistr vybuduje stavební lavičky.

O vytyčení je vyhotoven protokol, který musí obsahovat:

  • náčrt o vytyčení
  • seznam souřadnic bodů v S-JTSK a výšek
  • popisové pole
  • předávací podpisy a datum předání

 Protokol o vytyčení budovyProtokol o vytyčení budovy

Jak dlouho trvá vytyčení stavby budovy?

Pokud nejsou v předaném projektu žádné rozpory a není třeba předtím vytyčovat hranice pozemku podle katastrální vyhlášky, je možno stavbu budovy vytyčit za 3 pracovní dny.

Cena vytyčení stavby budovy

Cena za vytyčení budovy rodinného domku je od 1 500 Kč do 2 300 Kč.

Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na typu projektu, typu katastrální mapy, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému, členitosti a přístupnosti terénu.

Ceny jsou bez DPH a jsou konečné, neboť firma není plátcem DPH.

Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz