Znalecký posudek v oboru geodézie

Co je znalecký posudek?

Znalecký posudek je služba, kterou odborník pomáhá zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti, a to použitím a vysvětlením potřebných vědomostí ze svého oboru. Znalecký posudek může být písemný nebo ústní. Ve znaleckém posudku jsou zjištěné skutečnosti z oboru geodézie vysvětleny tak, aby jim rozuměl i neodborník.

Kdo může znalecký posudek objednat?

Posudek může být vyhotoven znalcem na základě ustanovení soudem v trestním nebo občanském řízení, případně na základě ustanovení státním úřadem ve správním řízení.

Posudek může znalec vyhotovit též na objednávku občanů a organizací (fyzických a právnických osob) pro potřeby jejich právních úkonů.

Kdy je vhodné znalecký posudek objednat?

Pro občany a organizace je tato služba vhodná zejména v těchto případech:

  • Spor o průběh hranice pozemku je nadějné řešit přes nezávislého znalce v oboru
  • Spor o průběh hranice pozemku chce vlastník řešit mimosoudní cestou
  • Před podáním žaloby na určení vlastnictví k pozemku se chce vlastník ujistit, že je v právu
  • Vlastník chce podat soudu či státnímu úřadu další nezávislý posudek
  • Jde o tak zvláštní geodetický problém, že geodetické firmy nenabízí jeho řešení

Je znalecký posudek veřejný?

Znalecký posudek je vždy předán objednateli v dohodnutém počtu stejnopisů a je pouze na objednateli, jak dále posudek bude využívat. Jedno vyhotovení posudku uchovává znalec ve svém archivu. Posudky z oboru geodézie se na katastrální úřady nepředávají (na rozdíl od všech ostatních výsledků zeměměřických prací v katastru nemovitostí). Znalec je ze zákona zavázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se při vyhotovování posudku dověděl.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Nezbytné je podat objednávku osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. V objednávce je mj. dohodnut úkol znalce, zamýšlený právní úkon, specifikace poskytnutých podkladů, termín a počet předaných posudků, specifikace odměny znalce a ustanovení o postupu při odstoupení od smlouvy.

Případy znaleckých posudků jsou natolik různorodé, že nelze předem stanovit vhodné podklady. Nezbytné je osobní projednání, při kterém dojde k upřesnění potřebných podkladů.

Jak dlouho trvá vypracování znaleckého posudku?

Do celkové doby potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku od dodání podkladů je třeba započítat obstarání podkladů z katastrálního úřadu (1 týden), písemné pozvání všech dotčených vlastníků k místnímu šetření a měření na dodejku (14 dní), zaměření v terénu (1 den, někdy je nutné zpracování v kanceláři a další měření čili několik dní), zpracování měření a vyhotovení posudku (2 dny). Celková doba vyhotovení znaleckého posudku je tedy asi 3 až 4 týdny.

Cena znaleckého posudku

Znalecká činnost se řídí zákonem číslo 36/1967 Sb. a oceňována podle vyhlášky číslo 37/1967 Sb. Odměna za vyhotovení posudku je zpravidla honorována hodinovou sazbou 300 Kč. Kromě odměny jsou účtovány přímé náklady (odměna pomocníka při měření, doprava, stravné, poštovné apod.).

Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz