Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu tak, aby stavební firma mohla stavbu správně polohově a výškově umístit. Podle stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. je oprávněn vytyčovat stavbu (bez výjimky, tedy např. i přístavby budovy) pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Stavební úřad po Vás pro kolaudaci bude požadovat tzv. Protokol o vytyčení stavby.

Kdy potřebujete vytyčovat stavbu?

Stavbu nové budovy je třeba přesně vytyčit před zahájením zakládání stavby, zpravidla je vhodné předtím terén upravit nebo odstranit ornici.

V případě malých budov a přístaveb je vhodné potřebnost vytyčení od úředně oprávněného zeměměřického inženýra konzultovat s konkrétním referentem na příslušném stavebním úřadě.

*Zpravidla je celkové umístění budovy v projektu vyjádřeno kótami vůči hranicím pozemku. Pokud nejsou hranice pozemku v terénu znatelné, doporučujeme nejprve vytyčit hranice pozemku dle katastrální vyhlášky tj. za účasti vlastníků sousedních pozemků. Tím se předejde případným sporům.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky a zaslání podkladů (viz níže) je vhodné nám dát vědět přibližně týden předem, že budete vytyčení potřebovat, konkrétní termín se pak domlouvá cca 2 dny předem, kdy už je téměř jisté, že všechny přípravné práce budou hotové.

V terénu vytyčíme rohy budovy s přesností potřebnou pro výstavbu čili relativní střední souřadnicovou chybou ± 0,01 m. Body jsou stabilizovány dřevěnými kolíky s důlkem nebo železnými roxory. Na podkladě vytyčení geodeta jsou pak vybudovány stavební lavičky nebo je možné (aktuálně bežnější) druhé vytyčení rohů budovy do základových pasů. V blízkosti stavby jsou zřízeny 2 až 3 hlavní výškové body nebo ryskou vyznačena ± 0 stavby. Následně vyhotovíme Protokol o vytyčení stavby.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území
  2. Parcelní číslo pozemku
  3. Pro vytyčení budovy je třeba dodat schválený projekt, konkrétně:
    • situační výkres s okótováním budovy vůči hranicím pozemku ve formátu *.pdf
    • výkres 1.NP/základů ve formátu *.pdf
    • vhodné je posklytnutí projektu v digitální podobě ve formátu *DGN/DWG/DXF

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.

Příklad protokolu o prostorovém vytyčení stavby: Protokol o vytyčení.pdf